На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Статут Асоціації Страховий Бізнес


1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади діяльності Асоціації "Страховий бізнес" як об’єднання учасників ринку страхових послуг та сфери страхування.

1.2. Асоціація "Страховий бізнес" (далі – Асоціація) є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг, яке створене з метою захисту інтересів цих учасників та розвитку ринку у сфері страхування, фінансових та страхових послуг. Асоціація працює на задоволення потреб суспільства. Асоціація не проводить комерційної діяльності.

1.3. Асоціація створена та діє на основі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про страхування", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.4. Найменування Асоціації:

а) українською мовою:

б) англійською мовою:

1.5. Асоціація є юридичною особою. Має самостійний баланс, має право укладати від свого імені угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, відкривати поточний, валютний та інші поточні рахунки в установах банків, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

1.6. Асоціація має круглу печатку із зображенням своєї емблеми та найменування, печатки для своїх представництв, кутовий штамп, інші необхідні штампи, емблему (товарний (фірмовий) знак), бланки із своїми найменуванням і символікою.

1.7. Асоціація має право входити до об’єднань і Асоціацій, а також бути засновником та учасником господарюючих суб’єктів зі статусом юридичної особи, як на території України, так і за її межами.

1.8. Асоціація може відкривати представництва та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами, які діють на підставі законодавства України, положень або інших документів, затверджених Загальними зборами Асоціації.

1.9. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях всім належним їй майном, на яке згідно законодавства України, може бути звернене стягнення.

1.9.1. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях своїх учасників.

1.9.2. Учасники (члени) Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

1.9.3. Держава не відповідає по зобов’язаннях Асоціації.

1.9.4. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях держави.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦIАЦIЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку страхової діяльності в Україні, представництво інтересів учасників Асоціації в органах державної влади та управління, громадських та комерційних організаціях, захист прав та інтересів учасників (членів) Асоціації, розвитку ринку у сфері страхування, фінансових та страхових послуг, забезпечення зв’язків із громадськістю.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. захист інтересів та прав учасників Асоціації;

2.2.2. розвиток ринку у сфері страхування, фінансових та страхових послуг України;

2.2.3. аналіз та дослідження українських та світових страхових та фінансових ринків;

2.2.4. розробка та участь у розробці нормативних та законодавчих актів, які пов’язані або регулюють діяльність на страховому ринку, у сфері страхування, фінансових та страхових послуг;

2.2.5. надання допомогу у питаннях розвитку страхового законодавства, методології, технології та методики страхування;

2.2.6. налагодження співпраці із органами державної влади, громадськими та міжнародними організаціями з питань регулювання, законодавчого та нормативного забезпечення та функціонування фінансового ринку та ринку страхових послуг в Україні та за кордоном;

2.2.7. сприяння професійній діяльності учасників Асоціації, здійснення необхідного їм консультування та організації допомоги у веденні страхового бізнесу;

2.2.8. проведення заходів щодо популяризації страхової діяльності серед населення та юридичних осіб, підвищення фінансової та страхової грамотності у суспільстві;

2.2.9. забезпечення учасників Асоціації необхідною інформацією щодо прийнятих законодавчих та нормативних актів, подій та тенденцій, що відбуваються на ринку фінансових послуг, нових наукових та методичних розробок в Україні та за її межами;

2.2.10. сприяти взаєморозумінню та поглибленню ділових зв’язків між учасниками Асоціації, допомога у вирішенні взаємних конфліктів.

2.3. Для виконання поставлених завдань Асоціація може здійснювати наступні функції:

2.3.1. звертатися від імені та за дорученням учасників Асоціації при взаємодії з органами державної влади, суду, правоохоронними органами, міжнародними організаціями, з іншими підприємствами, організаціями та суб’єктами права, в тому числі міжнародного;

2.3.2. вносити пропозиції щодо розвитку страхового законодавства до органів виконавчої та законодавчої влади, проводити експертизи проектів законодавчих та нормативних актів стосовно розвитку страхового ринку та фінансового ринку;

2.3.3. виступати із ініціативами до органів державної влади з питань співпраці із ними при обговоренні політики в галузі державного регулювання страхової та фінансової діяльності та, в разі погодження з боку цих органів, брати активну участь в роботі комісій, робочих груп, круглих столів тощо;

2.3.4. з метою сприяння професійній діяльності учасників Асоціації розробляти та реалізувати пропозиції щодо спільних програм, проектів їх діяльності на страховому ринку в галузі страхування, співстрахування, перестрахування та діяльності, пов’язаної з розміщенням коштів страхових резервів;

2.3.5. проводити маркетингові дослідження та заходи, пов’язані з рекламою та просуванням страхових продуктів та послуг учасників Асоціації;

2.3.6. виконувати на некомерційних засадах та за дорученням учасників Асоціації діяльність, пов’язану з організацією та управлінням спільних заходів, що проводяться учасниками Асоціації або з їх участю;

2.3.7. проводити заходи щодо широкого ознайомлення населення із страховим ринком, страховими продуктами та послугами, виступати від імені Асоціації в засобах масової інформації;

2.3.8. організовувати проведення навчальних заходів та заходів з підвищення кваліфікації для учасників Асоціації, укладання від імені та за дорученням учасників Асоціації договорів щодо навчання співробітників учасників Асоціації із спеціалізованими навчальними закладами;

2.3.9. проводити консультації для учасників Асоціації щодо правового регулювання з питань підприємницької діяльності на страховому ринку, в тому числі шляхом залучення спеціалізованих організацій та підприємств;

2.3.10. проводити роботу для учасників Асоціації в напрямку пошуку нових ринків збуту, сфер споживання, здійснювати розробку та встановлення стандартів Асоціації з питань підготовки, функціонування, обслуговування страхових продуктів та врегулювання збитків;

2.3.11. здійснювати виконання функцій третейського суду для учасників Асоціації, а в разі їх згоди і для інших юридичних та фізичних осіб;

2.3.12. входити в національні, регіональні та міжнародні об’єднання учасників ринку страхових та фінансових послуг.

3. УЧАСНИКИ АСОЦIАЦIЇ, ЇХ ПРАВА I ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Учасником Асоціації може бути кожне підприємство, установа, організація, яка здійснює свою діяльність на ринку страхових послуг та у сфері страхування, яка визнає Статут Асоціації, своєчасно сплачує членські внески, а також бере участь в діяльності Асоціації.

3.2. Учасники Асоціації зберігають свою самостійність і права юридичної особи.

3.3. Учасники Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника своєї організації або уповноваженого ним представника(-ів).

3.4. Прийом в учасники Асоціації здійснюється на підставі поданої бажаючим заяви та при відсутності заперечень з цього приводу не менше 2/3 чинних учасників, що визначається шляхом очного або заочного опитування або голосування, організованого органом управління Асоціації. У разі відсутності заперечень з цього приводу чинних учасників Президент або Генеральний директор Асоціації оформлює та підписує рішення про прийняття учасника до Асоціації.

3.5. Вихід з Асоціації здійснюється на підставі заяви учасника, поданою до Асоціації, або рішенням Загальних зборів учасників Асоціації про виключення того чи іншого учасника, або за рішенням органу управління Асоціації внаслідок одностороннього невиконання таким учасником своїх зобов’язань по оплаті членських внесків за 6 місяців або більше місяців, а також внаслідок позбавлення Учасника статусу юридичної особи, рішення господарського суду про визнання Учасника банкрутом.

3.6. Учасники Асоціації мають право:

3.6.1. брати участь в обговоренні всіх питань, пов’язаних із діяльністю Асоціації;

3.6.2. отримувати інформацію про діяльність Асоціації;

3.6.3. користуватися допомогою Асоціації при захисті своїх прав і законних інтересів;

3.6.4. посилатися на свою приналежність до Асоціації у офіційних документах та при здійсненні рекламних заходів;

3.6.5. користуватись інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою Асоціації і створених нею підприємств і госпрозрахункових організацій;

3.6.6. вийти зі складу Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом.

3.7. Учасники Асоціації зобов’язані:

3.7.1. дотримуватися вимог положень цього Статуту та виконувати рішення органів управління Асоціації, прийнятих згідно їх повноважень;

3.7.2. своєю діяльністю активно сприяти досягненню мети, завдань і функцій, поставлені перед Асоціацією;

3.7.3. у встановлені терміни та в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески;

3.7.4. не розголошувати конфіденційну інформацію, яку отримано від Асоціації;

3.7.5. надавати інформацію Асоціації, якщо це не суперечить законодавству України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ I КОНТРОЛЮ АСОЦIАЦIЇ

4.1. Органами управління Асоціацією є:

4.1.1. Загальні збори учасників Асоціації;

4.1.2. Конференція учасників Асоціації;

4.1.3. Президент Асоціації;

4.1.4. Генеральний директор Асоціації;

4.1.5. Органом контролю за діяльністю Асоціації є Ревізійна комісія.

4.2. Вищим органом управління Асоціацією є Загальні збори учасників Асоціації (далі – Збори).

4.2.1. Загальні збори (надалі – Збори) можуть бути черговими і позачерговими.

4.2.2. Чергові Збори проводяться не рідше одного разу на рік.

4.2.3. Позачергові Збори скликаються за рішенням Президента або Генерального директора Асоціації, за рішенням Конференції учасників Асоціації, на вимогу Ревізійної комісії, а також на вимогу 25% учасників Асоціації, в разі, якщо вони офіційно звернулись письмово із вимогою провести Збори до Президента або Генерального директора Асоціації.

4.2.4. Якщо Президент або Генеральний директор Асоціації протягом 20 днів не виконав вимог Конференції, Ревізійної комісії або учасників щодо скликання позачергових Зборів, Ревізійна комісія або учасники Асоціації мають право самостійно скликати Збори.

4.2.5. Дата, місце та порядок проведення Зборів, порядок сповіщення про них, перелік питань до порядку денного та перелік матеріалів (інформації) при підготовці до проведення Зборів визначаються особами, які ініціювали їх скликання не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4.3. Учасники Асоціації беруть участь у роботі Зборів шляхом наступного представництва: один учасник Асоціації – один голос. Представляє учасника Асоціації керівник або особа, яка офіційно уповноважена керівником довіреністю, оформленою у відповідності із чинним законодавством.

4.4. Для ведення своєї роботи Збори обирають голову Зборів. Також обирається секретар Зборів, який може залучати помічників.

4.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них було зареєстровано більше половини делегатів-учасників (членів) Асоціації.

4.6. До виключної компетенції Зборів належать такі питання:

4.6.1. внесення змін до порядку денного після початку Зборів;

4.6.2. обрання Президента Асоціації, Генерального директора Асоціації та Ревізійної комісії;

4.6.3. внесення змін до статутних документів;

4.6.4. затвердження річного звіту;

4.6.5. затвердження кошторису;

4.6.6. встановлення розміру вступних та членських внесків, термінів їх сплати;

4.6.7. вибори мандатної, лічильної та редакційної комісій Зборів;

4.6.8. встановлення порядку ведення Зборів;

4.6.9. визначення головних завдань на наступний період та затвердження плану роботи;

4.6.10. прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію Асоціації, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4.6.11. прийняття рішення про створення дочірніх підприємств, участі у складі інших юридичних осіб;

4.6.12. затвердження положень про Загальні збори та Ревізійну комісію Асоціації, а також внесення змін до них.

4.7. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів від кількості учасників Асоціації, присутніх на Зборах, а з питань виключення із Асоціації, встановлення розміру членських внесків, внесення змін до статутних документів – не менше 2/3 голосів присутніх на Зборах.

4.7.1. Голосування по всіх питаннях на Зборах є відкритим або таємним, відповідно до рішень Зборів.

4.8. В період між Зборами загальне керівництво діяльністю Асоціації здійснюється шляхом проведення Конференцій учасників Асоціації (далі – Конференція).

4.9. Конференція проводиться один раз на три місяці за рішенням попередньої Конференції, або по ініціативі Президента або Генерального директора Асоціації.

4.10. Конференція проводиться як засідання, як інтернет-конференція з використанням засобів телекомунікації або поєднання цих способів.

4.11. Участь в роботі конференції може взяти кожен учасник Асоціації, що прибув на її засідання в обумовлений час або приєднався до інтернет-конференції та зареєструвався. Конференція вважається правомочною, якщо в її засіданні взяло участь не менше 1/3 від всіх учасників Асоціації.

4.11.1. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 учасників, які взяли участь у Конференції.

4.12. На Конференцію покладено виконання наступних функцій:

4.12.1. визначення поточних завдань, порядку реалізації та виконання завдань та планів, затверджених Зборами;

4.12.2. виконання функцій, передбачених статутом, крім тих, які є виключною компетенцією Зборів або делеговані Президенту чи Генеральному директору;

4.12.3. створення робочих груп, тимчасових комісій тощо;

4.12.4. прийняття рішень щодо делегування представників Асоціації на різні зустрічі, наради, конференції, робочі групи в органи законодавчої, виконавчої влади та інші державні та громадські органи, інші форми представництва;

4.12.5. підготовка попереднього порядку денного на Збори Асоціації;

4.12.6. прийняття рішень про проведення витрат в межах кошторису по тим статтям кошторису, де такий порядок був спеціально обумовлений рішенням Зборів;

4.12.7. затвердження документів, проектів законодавчих та нормативних актів, листів та звернень, підготовлених Асоціацією та окремими її учасниками в разі, коли це питання по окремим документам, актам, листам та зверненням не віднесено рішеннями Зборів або попередніх Конференцій до компетенції Президента Асоціації чи Генерального директора або Зборів;

4.12.8. підготовка порядку денного на наступну Конференцію.

4.13. На Конференції головує Президент Асоціації або Генеральний директор, або за її рішенням обирається головуючий. Функції секретаря виконує один з учасників Асоціації, якщо інше не вирішено в ході проведення Конференції.

4.14. Конференція навіть при наявності кворуму, необхідного для проведення Зборів, не може брати на себе повноваження та функції Зборів.

4.15. Президент Асоціації (далі – Президент) виконує представницькі функції, діє від імені Асоціації без доручення. Президент Асоціації може діяти як на добровільних засадах та як посадова особа Асоціації. Форми участі та розмір винагороди визначаються Зборами. Президент підзвітний Зборам.

4.16. Президент обирається на Зборах Асоціації. Кожні наступні Збори можуть ставити питання про переобрання Президента. В разі не розгляду цього питання – Президент вважається обраним до наступних Зборів. Президент обирається простою більшістю голосів делегатів-учасників Асоціації, присутніх на Зборах.

4.17. Президент Асоціації:

4.17.1. представляє Асоціацію в стосунках із громадськими організаціями, органами державної влади, громадянами, з іншими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними;

4.17.2. забезпечує виконання рішень Зборів та Конференцій;

4.17.3. організовує підготовку до Конференцій, забезпечує належне оформлення її рішень;

4.17.4. в період між Конференціями постійно інформує членів Асоціації про події на страховому ринку, прийняття законодавчих та нормативних актів, підготовку проектів таких актів;

4.17.5. готує для затвердження Зборами проект кошторису;

4.18. Президент реалізує свої повноваження шляхом прийняття відповідних наказів, а також письмових та усних розпоряджень. На період своєї відсутності Президент призначає виконуючого обов’язки із числа штатних працівників Асоціації. При цьому в наказі повинні бути обумовлені виключно всі права по використанню майна та витратам коштів. В разі відсутності такого наказу рішення про використання майна та витрати коштів може бути прийнято тільки Конференцією.

4.19. Виконання функцій, пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності Асоціації, покладається на керівника та на співробітників Асоціації, якщо вони уповноважені керівником.

4.20. Керівником Асоціації є Генеральний директор Асоціації (далі – Генеральний директор):

4.20.1. має право вчиняти всі юридичні дії від імені Асоціації без довіреності, у тому числі підписувати договори;

4.20.2. підписує Статут Асоціації від імені всіх її учасників, у разі затвердження цього Статуту Зборами;

4.20.3. приймає на роботу згідно із штатним розписом та звільняти з роботи співробітників Асоціації.

4.20.4. Генеральний директор виконує представницькі функції, діє від імені Асоціації без доручення і отримує винагороду за свою працю на умовах, визначених Зборами. Генеральний директор підзвітний Зборам.

4.21. Генеральний директор обирається на Зборах Асоціації. Кожні наступні Збори можуть ставити питання про переобрання Генерального директора. В разі не розгляду цього питання – Генеральний директор вважається обраним до наступних Зборів. Генеральний директор обирається простою більшістю голосів делегатів-учасників Асоціації, присутніх на Зборах.

4.22. Генеральний директор Асоціації:

4.22.1. представляє Асоціацію в стосунках із громадськими організаціями, органами державної влади, громадянами, з іншими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними;

4.22.2. забезпечує виконання рішень Зборів та Конференцій;

4.22.3. організовує підготовку до Конференцій, забезпечує належне оформлення її рішень;

4.22.4. в період між Конференціями постійно інформує членів Асоціації про події на страховому ринку, прийняття законодавчих та нормативних актів, підготовку проектів таких актів;

4.22.5. затверджує штатний розпис Асоціації, здійснює прийом і звільнення з роботи працівників, керує роботою працівників Асоціації;

4.22.6. готує для затвердження Зборами проект кошторису;

4.22.7. проводить витрати в межах кошторису, відповідно до встановлених Зборами повноважень щодо здійснення цих витрат. Генеральному директору можуть належати і інші повноваження, що стосуються діяльності Асоціації та не протирічать її Статуту, за виключенням питань, які належать до виключної компетенції Зборів чи Конференції.

4.22.8. укладає угоди від імені Асоціації щодо користування та розпорядження майном та коштами Асоціації, приймає рішення щодо залучення або відчуження майна в межах, визначених кошторисом.

4.23. Генеральний директор реалізує свої повноваження шляхом прийняття відповідних наказів, а також письмових та усних розпоряджень. На період своєї відсутності Генеральний директор призначає виконуючого обов’язки із числа штатних працівників Асоціації. При цьому в наказі повинні бути обумовлені виключно всі права по використанню майна та витратам коштів. В разі відсутності такого наказу рішення про використання майна та витрати коштів може бути прийнято тільки Конференцією.

4.24. Контроль за діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається на Зборах. Ревізійна комісія складається не менше як з 3 осіб та очолюється Головою. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно займати посади в органах управління Асоціації.

4.25. Перевірка діяльності Асоціації проводиться Ревізійною комісією за підсумками роботи за рік, а також в будь-який час за дорученням Зборів, Конференції, за власною ініціативою Ревізійної комісії або на вимогу учасників Асоціації, що в сукупності володіють більш чим 30% голосів. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від посадових осіб Асоціації надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.

4.26. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах.

4.26.1. Ревізійна комісія надає свої висновки Конференції та Зборам.

4.26.2. Ревізійна комісія має право та зобов’язана вимагати скликання позачергових Зборів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Асоціації або виявлені суттєві зловживання, які допустили посадові особи Асоціації.

4.27. За наслідками перевірки діяльності Асоціації Ревізійна комісія складає висновок, в якому повинно міститися:

4.27.1. підтвердження достовірності документів бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності;

4.27.2. інформація щодо фактів порушення встановленого чинним законодавством порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також законодавчих та нормативних актів при здійсненні діяльності Асоціації.

4.27.3. Акт або інший документ, складений Ревізійною комісією за наслідками перевірок, є невід’ємною частиною звіту про діяльність Асоціації, що складається Президентом Асоціації щорічно та направляється для ознайомлення учасникам Асоціації за два тижні до дати проведення щорічних Зборів з метою його подальшого затвердження цими Зборами.

4.28. Рішення Ревізійної комісії підписуються її головою та іншими членами комісії. Кожен член комісії в разі незгоди із загальним рішенням може оформити окрему думку, прикласти її до рішення та проінформувати про це учасників Асоціації.

5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦIАЦIЇ

5.1. Статутний фонд в Асоціації не створюється.

5.2. Асоціація може мати у власності, на умовах оренди, на правах користування будь-які види майна, включаючи будівлі і споруди, обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти та інше майно, що необхідне для матеріального забезпечення діяльності Асоціації, передбаченої її Статутом.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Асоціації є:

5.3.1. членські внески, які сплачені учасниками Асоціації;

5.3.2. вступні внески;

5.3.3. благодійні внески;

5.3.4. пасивні доходи.

5.4. Користування і розпорядження майном та коштами, які знаходяться у власності Асоціації, здійснюється Генеральним директором.

5.4.1. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, учасників (членів) Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

5.4.2. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

5.5. Рішення щодо залучення або відчуження майна в межах кошторису приймається Генеральним директором. В разі, якщо придбання або відчуження майна не передбачено кошторисом, то рішення приймаються Зборами Асоціації.

5.6. Кошторис включає в себе наступні статті:

5.6.1. заробітна плата, матеріальні заохочення, оплата по договорах цивільно-господарського характеру та нарахування;

5.6.2. оренда та/або утримання приміщень, устаткування та обладнання;

5.6.3. придбання та оренда меблів, техніки, засобів комунікації та зв’язку тощо;

5.6.4. витрати, пов’язані із виконанням рішень Зборів та Конференцій (реклама, підготовка матеріалів, проведення навчання, проведення зустрічей, нарад тощо, інші заходи) із окремими кошторисами по кожному заходу;

5.6.5. утримання та/або оренду транспорту;

5.6.6. поштові та поліграфічні витрати;

5.6.7. утримання, підтримка та інформаційне, аналітичне та технічне супроводження сайту, інших електронних та інтернет-ресурсів Асоціації;

5.6.8. витрати на відрядження;

5.6.9. інші витрати із обов’язковим визначенням статей та сум витрат.

По кожній статті витрат Збори можуть встановлювати повноваження Конференцій, Президента та Генерального директора щодо конкретного виконання цих витрат в межах прийнятого кошторису.

6. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦIАЦIЇ

6.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається:

6.1.1. в разі, коли в ній залишилось менше 3 (трьох) учасників;

6.1.2. відповідно до рішення суду або органів державної влади в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Ліквідація Асоціації проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Асоціації за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

6.2.1. Діяльність ліквідаційної комісії регламентується відповідними вимогами законодавчих актів України.

6.3. У разі припинення Асоціації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

6.4. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про її припинення.